معماری
فرهنگستان جهانی مطالعات تطبیقی در علم و دین موسسه ای است مردم نهاد و غیر انتفاعی و غیر دولتی که بر اساس اعتقاد به وحدت علم و دین و نیز اعتقاد به انحصار نجات و سعادت بشری در سیر و سلوک به روش اولیاء مسلم الهی شکل گرفته و با هدف گسترش و ارتقاء رشد انسانی در همه ابعاد وجودی با همکاری همه انسانهای جویای حقیقت و کمال تلاش و فعالیت میکند.