معماری

فرهنگستان جهانی مطالعات تطبیقی در علم و دین

موسسه ای مردم نهاد و غیر انتفاعی و غیر دولتی است. بر اساس اعتقاد به وحدت علم و دین و نیز اعتقاد به انحصار نجات و سعادت بشری در سیر و سلوک به روش اولیاء مسلم الهی شکل گرفته است.

هدف از تأسیس این فرهنگستان گسترش و ارتقاء رشد انسانی در همه ابعاد وجودی با همکاری همه انسانهای جویای حقیقت و کمال تلاش و فعالیت است.