معماری

فرقه مریمیه در ایران

ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺮﯾﻤﯿﻪ در اﯾﺮان ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ و وﻟﯽ ﻧﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮﯾﻤﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎبﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ازﺷﻮان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ، ﯾﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻮان و ﭘﯿﺮوان اوﺳﺖ، ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺠﺰ ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﻮان و ﭘﯿﺮواﻧﺶ در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ اﺻﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارده اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﯾﻤﯿﻪ در اﯾﺮان، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻔﯿﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *