Category: دوره علوم قرآنی

  • مرحله آموزشی تخصصی:

    مرحله آموزشی تخصصی:

    مرحله اول تخصصی: علوم قرآنی◀️ مفاد درسی:منظور از علوم قرآنی در این مرحله مطالعه و شناخت ظاهری قرآن است. آموزه‌های این مرحله را می¬توان تحت عنوان «شناسنامه قرآن» یا بیوگرافی، شرح‌حال و سرگذشت قرآن و کم و کیف شکل‌گیری آن در طول تاریخ معنوی و مادی آن نام برد. بدیهی است که بدون این آگاهی¬ها…