معماری
خانه / آموزش‌های مرحله سوم

آموزش‌های مرحله سوم

بعد از عبور از مرحله علم الیقین، انسان سالک طریقت یقین، وارد مرحله عین الیقین می شود آن گونه که از این لفظ برداشت می‌شود عین الیقین مرحله ای از رؤیت تام و تمام است که در آن سالک حقایق را بدون حجاب الفاظ و مفاهیم رؤیت می‌کند رؤیتی بدون آلودگی و مطابق با واقع.

ابتدای این مرحله، انتهای مرحله قبل است اما بدون خط مرزی بنحوی که این ابتدا و آن انتها مانند حقایق مشککه با هم ترکیب شده اند و در یک فرآیند نامحسوس آن انتها تبدیل به این ابتدا می‌شود کانه خود این فرایند یک مرحله ای ممتاز است اگر چه ممتاز نیست.

مهمترین لازمه و نیاز برای سالک در این مرحله، پیر و مرشد الهی است که دقیقاً همان عالم ربانی معرفی شده توسط مولای متقین امیرالمؤمنین علیه السلام می‌باشد که سالک را در ورود به عالم کشف و شهود یاری رسانده و مانع از نفوذ شیاطین و اوهام و خیالات باطل گردد.

این آموزش‌ها حضوری و خصوصی بوده و جز افرادی که مراحل قبل را بطور اکمل و اتم و زیر نظر استاد کامل طی نکرده باشند صلاحیت حضور در این آموزش‌ها را ندارند. در این مرحله آموزش‌هایی که سالک می بیند او را با اسرار علومی آشنا می‌سازد که پژوهشگران معتقد به عوالمی ماوراء عالم مادی مشتاق درک لمحه ای از لمحات آن عوالم بوده اند و برای رسیدن به آن مقام به ذهن ضعیف و خود محور خود اتکا کردند و همین امر آنها را از وصول به سراپرده این اسرار محروم و تبعید نمود اما در عرفان ناب و سیر و سلوک بر ممشای دست یافتگان به این اسرار پژوهشهای زیر زمینه ساز برای وصول به این حقایق به همراه تزکیه و تهذیب و تطهیر نفس می‌باشد.

علم و دین

  • اسرارعلوم غریبه و مدرکات ماورائی
  • عرفان تطبیقی
  • کرامات اولیاء و علوم پاراسایکولوژی
  • تفسیر باطنی و تأویلی قرآن و کتب آسمانی
  • امام شناسی دوران ظهور (شرح زیارت جامعه کبیره)

علم و دین

ذکر این مطالب در این بخش فقط برای آگاهی و معرفی مراحل سیر و سلوک می‌باشد. کما اینکه مرحله بعد از عین الیقین که به (حق الیقین) نامیده شده است مقام اخلاص کامل و انسان کامل و ولی اعظم خداوند می‌باشد.