معماری
خانه / آموزش‌های مرحله دوم

آموزش‌های مرحله دوم

 

آموزش‌های مرحله دوم (علم الیقین)

بعد از اینکه سالک طریقت عرفان در اصول معارف حقه هم در بعد نظری و هم در بعد عملی به یقین رسید، برای تقویت یقین خود که هدف بزرگ و مهم سیر و سلوک می‌باشد وارد دومین مرحله، یعنی علم الیقین می‌شود.

در بعد نظری و اندیشه، استاد به دنبال اثبات عقلی و منطقی و مطابق با واقع بودن عقاید سالک و اصلاح جهان بینی او می‌باشد. سالک باید بتواند با تحقیق و تفکر و مباحثه و تعلیم، علاوه بر اعتقاد به حقانیت اصول و مبانی اعتقادی خود و مطابق با واقع بودن آن به توانایی اثبات و انتقال مفاهیم حقه و صحیح که بیانگر اصول جهانبینی صحیح است، برسد.

این مرحله است که سالک در زندگی بر سبک عارفانه خود هر آنچه از وقایع و حوادث اطراف خود را می‌بیند با بصیرت ناشی از جهان‌بینی صحیح خود تفسیر و تعبیر نموده و بدین‌سان بر تچربه و یقین او افزوده می‌شود تا جایی که همه چیز برای او معنا دار و جهت دار می‌گردد.

علم و دین

ادامه این مرحله، به رسوخ و نفوذ مفاهیم اصلی جهان بینی و جهان شناسی سالک در جان او می انجامد بطوریکه سالک برای کشف و شهود لوازم و نتایج آن اصول آمادگی نفسانی پیدا می‌کند.

علم الیقین مرحله ایست که جهان بین صحیح و قابل اثبات برای سالک او را به مرحله کشف و شهود حقایق نزدیک می‌سازد.

استاد علوی در این مرحله مباحث عمده ای را مطرح میکنند که اجمالاً عبارتند از: