شنبه , مهر ۱ ۱۴۰۲
معماری
خانه / آموزش‌های مرحله دوم

آموزش‌های مرحله دوم

آموزش‌های مرحله دوم (علم الیقین)

عناوین آموزشی ۲

بعد از اینکه سالک طریقت عرفان در اصول معارف حقه هم در بعد نظری و هم در بعد عملی به یقین رسید برای تقویت یقین خود که هدف بزرگ و مهم سیر و سلوک میباشد وارد دومین مرحله یعنی علم الیقین میشود.

در بعد نظری و اندیشه، استاد به دنبال اثبات عقلی و منطقی و مطابق با واقع بودن عقاید سالک و اصلاح جهان بینی او میباشد. سالک باید بتواند با تحقیق و تفکر و مباحثه و تعلیم، علاوه بر اعتقاد به حقانیت اصول و مبانی اعتقادی خود و مطابق با واقع بودن آن به توانایی اثبات و انتقال مفاهیم حقه و صحیح که بیانگر اصول جهانبینی صحیح است برسد.

در این مرحله است که سالک در زندگی بر سبک عارفانه خود هر آنچه از وقایع و حوادث اطراف خود را میبیند با بصیرت ناشی از جهانبینی صحیح خود تفسیر و تعبیر نموده و بدینسان بر تچربه و یقین او افزوده میشود تا جاییکه همه چیز برای او معنا دار و جهت دار میگردد.

ادامه این مرحله به رسوخ و نفوذ مفاهیم اصلی جهان بینی و جهان شناسی سالک در جان او می انجامد بطوریکه سالک برای کشف و شهود لوازم و نتایج آن اصول آمادگی نفسانی پیدا میکند.

علم الیقین مرحله ایست که جهان بین صحیح و قابل اثبات برای سالک او را به مرحله کشف و شهود حقایق نزدیک میسازد.

تعریف علم الیقین

تعریف عرفان

ضرورت سیر و سلوک

انواع عرفان

— —- عملی و نظری

— —- حق و باطل

عرفان ناب

مراحل سیر و سلوک در عرفان ناب

نقش چله در تربیت نفس

شناخت راه ( صراط مستقیم)

شناخت جایگاه خود

دشمن شناسی

نقش اولیاء و اساتید در سیر و سلوک

معنای ولایت و ولی

نشانه ها و شرایط اولیاء

درجات اولیاء

راههای تقرب به خداوند

خدمت عاشقانه و مخلصانه

ارتباط روحانی

سنخیت روحی با ولی خداوند

معرفی اساتید جامع الشرایط