سه شنبه , اسفند ۱۵ ۱۴۰۲
معماری
هو العلیم الحکیم باشگاه اندیشه محل گرد آمدن اعضاء انجمن های علمی کانون علم و دین استدر این فضا علوم و اندیشه هایی که بین دو مقوله کلی علم و دین به تضارب برخواسته اند مطرح و با تکیه با ادله عقلی و دینی ( منظور وحیانی است ) و  جهان بینی های ناشی از این دو مقوله به نسبت موجود در بین آنها حکم میشود.باشگاه اندیشه محل تضارب آراء و انظار دانشمندان و عالمان در رشته های مختلف علمی و دینی برای درک و فهم عمیق انواع ارتباط بین مفاهیم علمی و دینی می باشد. تا از میان این تضارب و تناظر چهره حقایق ناپیدا ولی اصیل عالم خلقت خودنمایی کندبا شناخت و درک فلسفه علم و فلسفه دین بهتر میتوان در ارتباط این دو مقوله قضاوت نمود

فلسفه علم و دین