معماری
خانه / شناخت شناسی

شناخت شناسی

استاد علوی مقدمه هرگونه کار و فعالیت فکری را شناخت شناسی میداند
خصوصاً برای ورود به عرفان ناب و نیل به حیات معقول و بهترین سبک زندگی و سیر و سلوک در رسیدن به عالیترین مراحل کمال لایق آدمی، شناخت شناسی و فهم و درک ماهیت و حقیقت علم را زیر بنای تمامی مباحث و علوم دانسته و معتقدند که بدون درک ماهیت پدیده شناخت و کم و کیف حصول آن و چگونگی روند شکل گیری و مبانی و منابع و انواع و تقسیمات آن ومراحل رشد و غایت آن و موانع ایجاد و رشد آن و آسیب ها و آفات مختص به آن، در طوفانی از شبهات و متشابهات غرق گشته و اسیر دست توهمهای شیطانی خواهیم بود و از آنجا که معرفت ناب یکی از مهمترین سرمایه ها و توشه های انسان سالک بسوی سعادت است بدون آن از صراط مستقیم و بهترین مسیر دور خواهیم شد و در بیراهه ای خواهیم افتاد که گاهی فکرش را هم نمیکردیم
و در اینصورت تحمل عذابها و سختیهایی که همراه با حسرت است ناگزیر خواهد بود………..

مباحث مهم شناخت شناسی عبارتند از:

۱) تعریف شناخت و معرفت ( علم به معنی الاعم )

۲) مصادیق و انواع آن

۳) افضل و اشرف مهمترین و عالیترین علوم کدامند؟

۴) راه رسیدن به آن علم چیست؟

هر کدام از مباحث فوق شامل مباحثی متنوع و بحث بر انگیز است که در دوره های مختلف شناخت شناسی بررسی و تحقیق گردیده است.