معماری

علم روانشناسی:

علم روان شناسی علم مطالعه و شناخت علمی و عملی و بررسی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتارهای کلیه موجودات زنده و به ویژه انسان است . در تعریف ارائه شده برای علم روانشناسی بیشترین میزان تاکید و توجه به رفتارها و جنبه های مختلف آن است. تا جایی که می توانیم به جای واژه روان شناسی از واژه رفتار شناسی نیز استفاده کنیم ، چرا كه مهم ترین موضوع مورد بحث و بررسی درعلم روان شناسی به عنوان یك علم رفتاری ، بررسی و مطالعه فعالیت ها و واكنش های حیوانات وانسان ها در موقعیت ها و شرایط مختلف است. در تعریف ارائه شده برای علم روانشناسی مفهوم " رفتار" عبارت است ازآن دسته از عادت ها ، حالت ها، فعالیت ها، كنش ها و واكنش و بر هم کنش های نسبتاً پایداری كه در شرایط و موقعیت های متفاوت از افراد سر می زند و از عمده ترین ویژگی های این رفتارها قابل مشاهده بودن ، قابلیت اندازه گیری ، قابلیت ارزیابی و امکان پیش بینی است .

رئوس ثمانیه:

معمول است که دانشمندان و نویسندگان در کتاب‌ها و قبل از وارد شدن در یک دانش، هشت مطلب را در مورد آن علم به عنوان مقدمه بیان می‌کردند و معتقد بودند که دانش‌آموز با دانستن این مقدمات، بهتر و راحت‌تر می‌تواند آن علم را فراگیرد. این هشت مطلب را «رئوس ثمانیه» می‌گویند:
1. تعریف علم، 2. موضوع علم، 3. فایده علم، 4. شخصیت‌های برجسته‌ی آن علم، 5. سیر علم، 6. جایگاه علم در میان دیگر علوم، 7. غرض، مقصود و غایت علم، 8. اصطلاحات علم.