یکشنبه , خرداد ۳۰ ۱۴۰۰
معماری

اصول فقه

تعریف علم اصول و اهمیت فراگیری آن

تعریف علم اصول: دانستن قواعدی که برای استنباط احکام شرعی آماده شده و بکار می رود می باشد. می توان درس مبانی استنباط حقوق اسلامی را چنین تعریف کرد: دانستن قواعدی است که برای استنباط حقوق اسلامی لازم است. موضوع درس هر چیزی که بتواند در طریق استنباط و بدست …

ادامه نوشته »

اهمیت اصول فقه

  علم اصول در دامن علم فقه رشد کرده است. فقها برای استنباط علوم دینی، یک سری قواعد و مقررات وآیین نامه هایی دارند که با توجه به آنها، علم اصول درست شده است. یعنی فهم زبان دین، علم اصول فقه است. خصوصات زبان دین: ما از آن طریق می …

ادامه نوشته »

بررسی تطبیقی قانونگذاری در آراء *« میرزای نائینی » و « شیخ فضلالله نوری

چکیده قانونگذاری از مفاهیم و موضوعات مورد بحث میان جریان های سیاسی و مذهبی مختلف در دوران مشروطه بوده است که متناسب با تعریفی که هر یک از جریانها از قانونگذاری و حیطه آن دراسلام ارائه داده اند مواضع مختلفی در برابر نهضت مشروطیت که یکی از اصول اصلی آن …

ادامه نوشته »

بررسی تطبیقی وجوه افتراق و اشتراک معین و سبب در دو قاعده حرمت اعانه بر اثم و تسبیب*

چکیده تسبیب و اعانه دو قاعده فقهی مهم به شمار میروند که آثار مهمی بر آنها بار می شود. معین و سبب که ماحصل این دو قاعده است دارای شباهت زیادی میباشند و اینکه چه فرقی دارند بسیار مبهم است. تفاوتهای ظریف این دو گاهی موجب خلط در تطبیق گشته …

ادامه نوشته »

تحکیم و تکمیل دیدگاه امام خمینی (ره)درنقدحجیت ذاتی قطع

یکی از مباحثی که در میان صاحب نظران اصول فقه ، مسلم انگاشته شده و چندان مورد مناقشه قرار نگرفته ، مبحث حجیت ذاتی قطع است.یکی از معدود کسانی که با کمال دقت و توجه این نظریه را به نقد کشیده اند………….. [gview file=”[gview file=”http://fa.alavirah.ir/wp-content/uploads/2016/07/قطع-در-اصول-فقه.pdf”]”]

ادامه نوشته »