معماری

آموزش‌ها و پژوهشهای دوره سوم (عین الیقین)

بعد از عبور از مرحله علم الیقین، انسان سالک طریقت یقین ، وارد مرحله عین الیقین می شود آن گونه که از این لفظ برداشت میشود عین الیقین مرحله ای از رؤیت تام و تمام است که در آن سالک حقایق را بدون حجاب الفاظ و مفاهیم رؤیت می نامید

عناوین آموزش‌ها و پژوهشهای مرحله سوم (عین الیقین)

عناوین آموزش‌ها و پژوهشهای دوره سوم (عین الیقین)آموزش ۳ بعد از عبور از مرحله علم الیقین، انسان سالک طریقت یقین ، وارد مرحله عین الیقین می شود آن گونه که از این لفظ برداشت میشود عین الیقین مرحله ای از رؤیت تام و تمام است که در آن سالک حقایق …

ادامه نوشته »

تربیتهای عملی مرحله سوم(عین الیقین)

تربیتهای عملی ۳ در این مرحله سالک به مقامی رسیده است که تمام هم و غم خود را وقف خدمت زیر نظر یکی از اولیای کامل، در راه محقق نمودن اهداف الهی و ربوبی کرده است. در این دوران سالک باید در طول سال در چله دائمی و مراقبه کامل …

ادامه نوشته »

عین الیقین

ویژگی‏های دوران عین‌الیقین سالکی که در دوران عین‌الیقین وارد می‏شود می‏تواند دقیقاً انحرافات را ببیند و متوجه اشتباهات و انحرافات عرفان‌ها و فلسفه‌های مختلف هست زیرا او به حقیقت رسیده است. عین‌الیقین سه معنا دارد؛ ۱- چشم، ۲- چشمه ۳- ذات. چشم در مرحله عین‏الیقین یعنی سالک می‏بیند و معروف …

ادامه نوشته »