معماری
بسم الله الرحمن الرحیم
در میان سخنان گوهربار استاد علوی مدظله العالی که در جلسات مختلف سخنرانی می فرمایند، بعضی مطالب به صورت گزیده و مختصر به صورت پوستر درآمده و در این صفحه به نمایش گذاشته می شود. در میان پوسترها، انهایی که در آن مهر استاد علوی دامت برکاته گذاشته شده است، نظرات ایشان در آن پوستر اعمال شده است. سایر پوسترها و مطالب ذوق شاگرادان ایشان در استخراج مطالب می باشد.

خوشه های حکمت